HOME
ABOUT US
SERVICE
COURSE
PERSONNEL
   

LANGUAGE CENTER

NEWS

 

ACTIVITIES

     
 
สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับ
มหาวิทยาลัยนานาชาติในประเทศ
  ตัวแทนนักศึกษาเดินทางไปแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ณ ประเทศอินโดนีเซีย
 
อบรมภาษาอังกฤษด้วยโปรแกรม SPEEXX   อบรมภาษาอังกฤษเพื่อการท่องเที่ยว
 
เพิ่มมูลค่าผ้าปาเต๊ะ โดยการปักลูกปัด   ASEAN Day Camp 2016
     

More...

 

More...

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

speexx
คู่มือ การใช้โปรแกรมTELL ME MORE

   

ศูนย์ภาษา มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
ชั้น3 อาคารศูนย์ภาษาและคอมพิวเตอร์
21 ม.6 ถ.เทพกระษัตรี ต.รัษฎา อ.เมือง จ.ภูเก็ต
Tel. 076-211959 สำนักงาน ต่อ 1011, ห้องสมุดศูนย์ภาษา ต่อ 1700
084-1871827
FAX. 076-211778